clemensreinecke.de

best foot forward, 2019, Ausstellungsansichten Goldene Pforte, Dresden
die alten d-o-k-u-m-e-n-t-e (excerpt), 2019, Video Loop, Maße variabel
ENTEN-VIDEO, 2018, Video Loop, Maße variabel

work

projects

publication